ഏറ്റു പറച്ചിൽ (Malayalam Poem)

എന്റെ കർത്താവെ

ഓർമ്മകലാണിവ...

ചങ്കിലെപാടിൽ

വിരലുകളിട്ട

ശിഷ്യന്റെഓർമ്മ.

നിനക്കൊപ്പം

മരിക്കാൻ കാട്ടിയ 

ചങ്കുറ്റത്തിന്റെ ഓർമ്മ

അല്പമെങ്കിലും,

അർത്ഥവും,

ഇത്രമാത്രം,

വിശ്വാസവും….

നിന്നിലർപ്പിച്ചവന്റെ,

ഓർമ്മ.

കടലും മലയും കടന്നുവന്ന്…

നിന്നെ അവതരിപ്പിച്ചവന്റെ

ഓർമ്മ!

ഓർമ്മകളിൽ 

മനം നിറയുമെങ്കിലും…

എനിക്കുനാണമാകുന്നു!

തെല്ലോളം ചങ്കുറ്റമില്ലാത്തതിനാലല്ല,

ഈ വിശ്വാസവർഷത്തിൽ പോലും,

ഒരേറ്റു പറച്ചിലുണ്ടായില്ലല്ലോ!

കഷ്ടം…!

റാസയ്ക്കു മണിയടിക്കുന്നു!

ന്റെ ദൈവമേ

…..ബിബിൻ ജോസ്

 

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s