ക്രിസ്തുമസ് നീയാണ് – ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പ

Nelson MCBS

Pope Francis at Christmas Eve

ക്രിസ്തുമസ് നീയാണ്, ഓരോ ദിനവും വീണ്ടും ജനിക്കാന്‍ നീ തീരുമാനിക്കുമ്പോള്‍.

ക്രിസ്തുമസ് മരം നീയാണ്, ജീവിതത്തിലെ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ നി ചെറുക്കുമ്പോള്‍.

ക്രിസ്തുമസ് അലങ്കാരം നീയാണ്, സ്വന്തം നന്മകള്‍ നിന്‍റെ ജീവിതത്തെ വര്‍ണാഭമാക്കുമ്പോള്‍.

ക്രിസ്തുമസ് മണിമുഴക്കം നീയാണ്, സര്‍വരേയും വിളിച്ചു കൂട്ടി നീ ഒന്നിപ്പിക്കുമ്പോള്‍.

ക്രിസ്തുമസ് വിളക്ക് നീയാണ്, നിന്‍റെ അനുകമ്പയും ക്ഷമയും ഔദാര്യവും കൊണ്ടു മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ നീ പ്രകാശഭരിതമാക്കുമ്പോള്‍.

ക്രിസ്തുമസ് മാലാഖ നീയാണ്, സമാധാനത്തിന്‍റെയും നീതിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്‍റെയും സന്ദേശം ലോകത്തിനു നീ പാടിക്കൊടുക്കുമ്പോള്‍.

ക്രിസ്തുമസ് നക്ഷത്രം നീയാണ്, മറ്റൊരാള്‍ക്കു ദൈവത്തിങ്കലേയ്ക്കു നീ വഴി കാട്ടുമ്പോള്‍.

ക്രിസ്തുമസ് സമ്മാനം നീയാണ്, ഓരോ മനുഷ്യനും നീ ആത്മാര്‍ത്ഥ മിത്രവും സഹോദരനുമാകുമ്പോള്‍.

ക്രിസ്തുമസ് കാര്‍ഡ് നീയാണ്, കരുണ നിന്‍റെ കരങ്ങളില്‍ എഴുതിച്ചേര്‍ക്കപ്പെടുമ്പോള്‍.

ക്രിസ്തുമസ്  ആശംസ നീയാണ്, സഹിക്കുമ്പോള്‍ പോലും നീ ക്ഷമിക്കുകയും സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍.

ക്രിസ്തുമസ് വിരുന്ന് നീയാണ്, നിന്‍റെ ചാരേയുള്ള പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കു നീ ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോള്‍.

ക്രിസ്തുമസ് രാത്രിയും നീയാണ്, രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയില്‍ ശബ്ദഘോഷങ്ങളില്ലാതെ രക്ഷകനെ നീ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍.

നിനക്കുള്ളില്‍ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന നിത്യമായ ക്രിസ്തുമസ്സിന്‍റെ ആന്തരിക സമാധാനത്തില്‍, നീ ആര്‍ദ്രതയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്‍റെയും ഒരു പുഞ്ചിരിയാണ്,
നീ ക്രിസ്മസാണ്.

ക്രിസ്തുമസ്  സമാനരായ എല്ലാവര്‍ക്കും
ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകള്‍.

(ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പായുടെ ക്രിസ്തുമസ് വിചിന്തനം)

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s