ഒരു നോട്ടം മതിയെന്റെ അമ്മേ…

Song : Oru Nottam Mathiyente Amme.

Type : Marian Devotional Song

Lyrics : Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs

Music : Edwin Karikkampallil

Singer : Lybin Scaria

Orchestration and Mixing : Anish Raju

Voice Recording : Tom, Pala Communications

Visual Editing : Anil Tharian

Produced and Published by jmjmedia

For the KARAOKE of this song please click on https://youtu.be/85OHZ8_JwWI

Lyrics

ഒരു നോട്ടം മതിയെന്റെയമ്മേ അതിലെല്ലാമുണ്ടന്നറിയുന്നു ഞാൻ ആ കാരുണ്യവും നിറ വാത്സല്യവും സ്നേഹ തിരുത്തലുമെല്ലാമറിയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിന്നഴകേകുമമ്മേ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്നഴൽ നീക്കുമമ്മേ… പരിശുദ്ധരാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചമ്മേനിൻ മക്കളീഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞിടുന്നു. തിരുഹിതംപോലെന്നും ജീവിക്കുവാനമ്മേ തിരുസുതനോടെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണേ… അലസതയാലെന്നാത്മീയ നിഷ്ഠകൾ അവഗണിച്ചഹന്തയാൽ നടന്നിടുമ്പോൾ നിരന്തരമാത്മാവിൽ ദിവ്യ സങ്കീർത്തനം ആലപിച്ചോരമ്മേ ഓർത്തിടും ഞാൻ…SHOW LESS