ഒരു നോട്ടം മതിയെന്റെ അമ്മേ…

Song : Oru Nottam Mathiyente Amme.

Type : Marian Devotional Song

Lyrics : Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs

Music : Edwin Karikkampallil

Singer : Lybin Scaria

Orchestration and Mixing : Anish Raju

Voice Recording : Tom, Pala Communications

Visual Editing : Anil Tharian

Produced and Published by jmjmedia

For the KARAOKE of this song please click on https://youtu.be/85OHZ8_JwWI

Lyrics

ഒരു നോട്ടം മതിയെന്റെയമ്മേ അതിലെല്ലാമുണ്ടന്നറിയുന്നു ഞാൻ ആ കാരുണ്യവും നിറ വാത്സല്യവും സ്നേഹ തിരുത്തലുമെല്ലാമറിയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിന്നഴകേകുമമ്മേ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്നഴൽ നീക്കുമമ്മേ… പരിശുദ്ധരാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചമ്മേനിൻ മക്കളീഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞിടുന്നു. തിരുഹിതംപോലെന്നും ജീവിക്കുവാനമ്മേ തിരുസുതനോടെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണേ… അലസതയാലെന്നാത്മീയ നിഷ്ഠകൾ അവഗണിച്ചഹന്തയാൽ നടന്നിടുമ്പോൾ നിരന്തരമാത്മാവിൽ ദിവ്യ സങ്കീർത്തനം ആലപിച്ചോരമ്മേ ഓർത്തിടും ഞാൻ…SHOW LESS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s